u0_seg0 u0_seg1

 

                                                                            药交所   Yaojiaosuo.com                                           药品 交易 搜索   就上药交所

 YaoJiaoSuo.com 

u8_menu

1  机构平台

2  药品零售

3馆  药品批发

u16_menu

5  医疗器械

6  生产企业

7  招标大厅

 

 

    药品  交易  搜索   

 

 

u34_start u34_end u34_line
u35_start u35_end u35_line
u36_start u36_end u36_line
u37_start u37_end u37_line

所有商品分类

医疗耗材

医疗器械

医疗保健器械

医疗配件

 

 

   销售排行榜

检验配件

检测仪器

u58_start u58_end u58_line
u59_start u59_end u59_line
u60_start u60_end u60_line

 

抢购

热销

新品

 

  商城团购                                      更多

 

u75_start u75_end u75_line

   医疗配件

常用配件

超声配件

电子配件

手术配件

诊察配件

 

 

 

u94_start u94_end u94_line
u95_start u95_end u95_line
u96_start u96_end u96_line
u97_start u97_end u97_line

 

 

 

 

 

 

 

 

常用配件

超声配件

电子配件

手术配件

诊察配件

检验配件

 

u128_start u128_end u128_line

   医疗耗材

常用耗材

检验耗材

一次性管包/护理

胶片/试剂

采血/消毒

 

品牌旗舰店

更多品牌

 

 

u151_start u151_end u151_line
u152_start u152_end u152_line
u153_start u153_end u153_line
u154_start u154_end u154_line

 

 

 

 

 

 

 

 

常用耗材

检验耗材

一次性管包/护理

胶片/试剂(纸)

采血/消毒

吸氧/雾化

 

u185_start u185_end u185_line

   医疗器械

常用仪器

妇婴类

手术类

护理类

光学器具

 

品牌旗舰店

更多品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用仪器

妇婴类

手术类

护理类

光学器具

心电监测

 

 

u238_start u238_end u238_line

   保健器械

保健护腰

保健护颈

眼保健仪

康复理疗设备

美体瘦神器

 

品牌旗舰店

更多品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用配件

超声配件

电子配件

手术配件

诊察配件

检验配件

 

冰敷/降温

检测仪器

搜索

搜索商品

 

 

 

团购活动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌旗舰店

更多品牌

 

u379_start u379_end u379_line

 

u382_start u382_end u382_line
u383_start u383_end u383_line
u384_start u384_end u384_line
u385_start u385_end u385_line
u387_start u387_end u387_line
u388_start u388_end u388_line

 

立即注册账号

账号登录

忘记密码?

登录药交所

u403_start u403_end u403_line

您还能使用其他账号登录

 

 

 

4  原料药材

帮助中心