u10_seg0 u10_seg1

 

                                                                            药交所   Yaojiaosuo.com                                           药品 交易 搜索   就上药交所

 YaoJiaoSuo.com 

u18_menu

1 机构平台

2 药品零售

3馆 药品批发

u26_menu

5 医疗器械

6 生产企业

7 招标大厅

 

 

    药品  交易  搜索   

 

 

所有商品分类

搜索

搜索商品

u51_start u51_end u51_line
u52_start u52_end u52_line

全部商品分类

西药

抗寄生虫

呼吸系统

神经系统用药

抗肿瘤药

血液系统

抗生素

中药产品

中成药

中药饮片

医疗器械

进口医用器械

医疗设备

输液进口

家用器械

计生用品

计生试剂

计生器械

进口计生用品

计生药品

产品

生活用品

食品

消毒用品

化妆品

u105_start u105_end u105_line
u106_start u106_end u106_line
u107_start u107_end u107_line
u108_start u108_end u108_line
u109_start u109_end u109_line

产品精选

 

 

 

 

金牌供应商

u122_start u122_end u122_line

 

西药品种

u127_start u127_end u127_line

 

u130_start u130_end u130_line

解热镇痛

非抗生素

消化系统

维生素/微量元素

医疗辅助用品

其他用品

u143_start u143_end u143_line

查看其它分类

 

u148_start u148_end u148_line

 

   采购动态

   模板采购

u155_start u155_end u155_line
u156_start u156_end u156_line

成交  碧生源减肥茶   1000件   ¥39.80/件

成交  碧生源减肥茶   1000件   ¥39.80/件

热销产品

u163_start u163_end u163_line

黄氏响声丸

u166_start u166_end u166_line
u167_start u167_end u167_line

西瓜霜含片

双黄连口服液

u178_start u178_end u178_line

藿香正气液

1

¥10.00/件

¥10.00/件

¥10.00/件

¥10.00/件

 

 

 

 

 

热销排行

u203_start u203_end u203_line
u204_start u204_end u204_line

黄氏响声丸

u207_start u207_end u207_line
u208_start u208_end u208_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u213_start u213_end u213_line

藿香正气液

1

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

热销排行

u234_start u234_end u234_line
u235_start u235_end u235_line

黄氏响声丸

u238_start u238_end u238_line
u239_start u239_end u239_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u244_start u244_end u244_line

藿香正气液

1

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

热销排行

u265_start u265_end u265_line
u266_start u266_end u266_line

黄氏响声丸

u269_start u269_end u269_line
u270_start u270_end u270_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u275_start u275_end u275_line

藿香正气液

1

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

热销排行

u296_start u296_end u296_line
u297_start u297_end u297_line

黄氏响声丸

u300_start u300_end u300_line
u301_start u301_end u301_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u306_start u306_end u306_line

藿香正气液

1

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

热销排行

u327_start u327_end u327_line
u328_start u328_end u328_line

黄氏响声丸

u331_start u331_end u331_line
u332_start u332_end u332_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u337_start u337_end u337_line

藿香正气液

1

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

 

药品名称/规格

生产厂家

零售价

库存

操作

 

辛伐他汀片(利之舒)

哈药集团三精

0.1

>100

 

 

贝诺酯片

重庆科瑞制药

9.1

>100

 

香丹注射液

四川省宜宾五粮液制药

31.5

>100

 

符合维生素B注射液

海南制药厂

2.8

>100

 

复方氨酚烷胺片

吉林市吴太感康药业

10.8

>100

 

盐酸利多卡因注射液

天津药业

2.3

>100

 

罗红霉素

哈药集团

13.5

>100

 

999感冒灵

999制药

2.1

>100

 

 

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

 

 

热销排行

u476_start u476_end u476_line
u477_start u477_end u477_line

黄氏响声丸

u480_start u480_end u480_line
u481_start u481_end u481_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u486_start u486_end u486_line

藿香正气液

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

藿香正气液

¥10.00

中药品种

u503_start u503_end u503_line

 

u506_start u506_end u506_line

 

药品名称/规格

生产厂家

零售价

库存

操作

 

辛伐他汀片(利之舒)

哈药集团三精

0.1

>100

 

 

贝诺酯片

重庆科瑞制药

9.1

>100

 

香丹注射液

四川省宜宾五粮液制药

31.5

>100

 

符合维生素B注射液

海南制药厂

2.8

>100

 

复方氨酚烷胺片

吉林市吴太感康药业

10.8

>100

 

盐酸利多卡因注射液

天津药业

2.3

>100

 

罗红霉素

哈药集团

13.5

>100

 

999感冒灵

999制药

2.1

>100

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

热销排行

u619_start u619_end u619_line
u620_start u620_end u620_line
u621_start u621_end u621_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u626_start u626_end u626_line

藿香正气液

¥10.00

¥10.00

¥10.00

藿香正气液

¥10.00

医疗器械

u641_start u641_end u641_line

 

u644_start u644_end u644_line

 

药品名称/规格

生产厂家

零售价

库存

操作

 

辛伐他汀片(利之舒)

哈药集团三精

0.1

>100

 

 

贝诺酯片

重庆科瑞制药

9.1

>100

 

香丹注射液

四川省宜宾五粮液制药

31.5

>100

 

符合维生素B注射液

海南制药厂

2.8

>100

 

复方氨酚烷胺片

吉林市吴太感康药业

10.8

>100

 

盐酸利多卡因注射液

天津药业

2.3

>100

 

罗红霉素

哈药集团

13.5

>100

 

999感冒灵

999制药

2.1

>100

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

 

热销排行

u759_start u759_end u759_line
u760_start u760_end u760_line
u761_start u761_end u761_line

西瓜霜含片

黄连口服液

u766_start u766_end u766_line

藿香正气液

¥10.00

¥10.00

¥10.00

藿香正气液

¥10.00

计生用品

u781_start u781_end u781_line

 

u784_start u784_end u784_line

 

药品名称/规格

生产厂家

零售价

库存

操作

 

辛伐他汀片(利之舒)

哈药集团三精

0.1

>100

 

 

贝诺酯片

重庆科瑞制药

9.1

>100

 

香丹注射液

四川省宜宾五粮液制药

31.5

>100

 

符合维生素B注射液

海南制药厂

2.8

>100

 

复方氨酚烷胺片

吉林市吴太感康药业

10.8

>100

 

盐酸利多卡因注射液

天津药业

2.3

>100

 

罗红霉素

哈药集团

13.5

>100

 

999感冒灵

999制药

2.1

>100

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

立即购买

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登录

注册

u923_start u923_end u923_line

4馆 原料药材

帮助中心